مايوفاشيال ريليز

اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
مايوفاشيال ريليز

مايوفاشيال ريليز

مايوفاشيال ريليز یکی از تکنیک های درمان دستی (منوال تراپی) در فیزیوتراپی است. این تکنیک تخصصی که توسط فیزیوتراپیست بر روی بدن اعمال می شود با […]